Vindmøller St. Røttinge

Store vindmøller ved St. Røttinge

Information om foreningen kan ses her:

Vedtægter - Bestyrelse - hvordan bliver jeg medlem ?


Alfred Thomsen har oprettet en facebookgruppe som støtter op om foreningen i St. Røttinge, gruppen kan findes her

Link til Facebookgruppen

Som det ses af artiklen fra Sjællandske den 12. april 2018

havde foreningen en sag. Denne sag/kamp blev tabt og foreningen er historie nu.

Denne side er derfor pt. ikke mere aktuel; men kan jo blive aktuel senere, så af historiske grunde vil den forblive aktiv her på domænet.


Jytte Pein Møller og mange andre skal have tak for det store arbejde der blev gjort i denne sag.


Ole Bent Nielsen 01.05.2018

Foreningen er opløst. Se nedenstående opdateret 11.04.2018


MOD KÆMPEVINDMØLLER VED ST. RØTTINGE


Efter 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, henholdsvis den 25/2 og 18/3 2018, har de fremmødte medlemmer på generalforsamlingerne enstemmigt vedtaget, at nedlægge Foreningen mod kæmpevindmøller ved St. Røttinge.

Derudover er det ligeledes enstemmigt vedtaget af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingerne, at kassebeholdningen i Foreningen doneres til Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller, for at Foreningen dermed bidrager til det fremadrettede arbejde mod kæmpevindmøller på land.


Den afgående bestyrelse takker medlemmerne, og alle øvrige involverede parter for deres støtte opbakning, opmuntring og hjælp i alle sammenhænge til Foreningen.Vi er meget glade for, at vi som det sidste i Foreningens historie, nåede at få første delresultat fra Kræftens Bekæmpelse, som entydigt viser, at vores modstand ikke ikke har været forfejlet mod kæmpevindmøller på land. At vi havde "en sag".


Det bemærkelsesværdige er, at de store vindmøller på 3 mega watt og derover- som St. Røttinge møllerne- slet ikke indgår i undersøgelserne, da de først er opstillet i 2013 og årene frem.


​Vi undgik ikke at få møllerne op, men vi fik skabt en debat omkring opstillingen af store vindmøller, og deres negative effekt på naboer og dyr​.


Vi nåede det højeste, der er muligt, nemlig at få foretræde for miljøministeriet i Folketinget, hvor vi fremlagde vores argumenter mod store møller så tæt på mennesker og dyr, og vores forslag til at gøre vindmøllebekendtgørelsen bedre. Der blev lyttet til os i såvel indland som udland.


Samtidig må vi konstatere, at der er så store økonomiske interesser og magt i netop vindmølleindustrien, at det ikke er muligt, at "almindelige" mennesker kan få indflydelse.

Såvel lokale som landspolitikerne er fokuseret på Grøn energi, og det er godt.


Derimod er det ikke godt, når politikerne entydigt kun lytter til vindmølleindustrien, der har økonomiske interesse i at opstille så mange vindmøller som muligt.

Her har det ene og alene været økonomi, der talte.

Der er ikke udvist rettidig omhu overfor borgerne.


Derfor ved vi, at netop "Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller", som er en Forening, der er upolitisk og baseret på frivillig arbejdskraft, er den rette til at modtage vores donation af kassebeholdningen fra den opløste forening, for at føre kampen videre mod opstilling af kæmpevindmøller på land.


Med venlig hilsen

Jytte Pein Møller


Ole Bent Nielsen © 2015 

12. juli 2015 - Siden er under revision pga. af fejl efter omlægning af hjemmesiden. Derfor findes den gamle side her

Siden er ikke køn men indholdet er der så det er muligt at finde informationerne

Fredag den 29. maj 2015 modtog vi afslag på vores klager over mølleopstillingen ved St. Røttinge fra Natur- og Miljøklagenævnet.

Et afslag, der hvilede på Næstved Kommunes skøn, antagelser og vurderinger – en meget politisk afgørelse.

På en ekstraordinær generalforsamling blev det besluttet, at Foreningen mod kæmpevindmøller ved St. Røttinge fortsætter på ubestemt tid. Årsagen til denne beslutning er, at vi ikke på nuværende tidspunkt kender konsekvensen af naboskabet til kæmpevindmøllerne. Vi er for nærværende beskyttet godt i St. Røttinge landsby på grund af høje træer med masser af blade på. Først til efterår og vinter når vi ikke længere har denne beskyttelse, må vi se, hvad vi så bliver udsat for.

Derfor kommer der heller ikke en officiel udtalelse fra Foreningens side, om hvad vi oplever, da det vil give et helt forkert øjebliksbillede. Først når vi har gennemlevet mindst 12 måneder med naturens vekslen, kan vi sige noget seriøst om ”naboskabet”.

Vi vil foretage en registrering af, hvad naboerne oplever på krop og sjæl, så vi har en dokumentation, vi kan fremlægge.

Derfor opfordrer vi alle, der mener, at de oplever gener fra vindmøllerne om at kontakte Foreningen, uanset om man er medlem eller ej.


Med venlig hilsen

Jytte


16. april 2015 - Der har været  en artikel i sjællandske hvor Jytte Pein Møller forstæller lidt om de genvordigheder der er mht. opstilling af møllerne som jo er godt i gang og hvor der stadig ikke er nogen afklaring fra naturklagenævnet. Men møllerne er sat op og de kommer jo helt sikkert ikke ned igen uanset hvad udfaldet bliver. En ganske strategisk beslutning fra vindmølleopstiller.

Hele artiklen kan læses her


9. april 2015 har TV øst været på besøg, da der jo er god gang i byggeriet, på trods af af der stadig ïkke er kommet en endelig afgørlse fra Naturklagenævnet

link til TV øst udsendelse her


26. marts 2015 - Status på byggeriet af møllerne - fra en artikel fra Sjællandske


Der er nu godt gang i opsætningsen selv om der stadig ikke er kommet en godkendelse fra Naturklagenævnet, så enten håbes der på at denne godkendelse kommer eller vindmølle opstilleren senere kan få tilgivelse, hvis godkendelse ikke kommer, det er modigt gjort.

Veje og fundamenter er etableret ude på det nye vindmølleområde og mølletårn 3 er ved at blive rejst i skrivende stund. Dette til trods for, at der IKKE foreligger en afgørelse på klagerne over møllerne fra Natur- og Miljøklagenævnet.


Rigtig mange tror, at der er givet grønt lys for opstillingen af møllerne. Der er der IKKE. Mølleopstiller satser på, at han får tilladelse eller dispensation.


Der foreligger ej heller nogen erstatningsopgørelse for de berørte ejendomme mht. værditab, så St. Røttinge og omegn er i en særdeles ubehagelig venteposition.


Med venlig hilsen Jytte Møller


Referat fra foreningens generalforsamling den 2. februar


10. jan. 2015 - Der er kommet en del information om lavfrekvensstøj, og de gener de medfører. Jyllandsposten har samlet en del her.

Denne side opdateres af Ole B. Nielsen,

sammen med Lokalrådet for Tappernøje, Snesere og Everdrup sogne ,

og Foreningen  mod Kæmpe Vindmøller ved St. Røttinge

Officiel udtalelse vedr. oplevelsen som vindmøllenabo

modtaget fra foreningen mod kæmpevindmøller maj 2017


FORENINGEN MOD KÆMPEVINDMØLLER VED ST. RØTTINGE

2016


1.Kan I høre møllerne?

Det er ikke uinteressant, om vi kan høre møllerne.

Dét er derimod den lyd, vi ikke kan høre, som påvirker fysik og psyke på længere sigt, der er den mest skadelige.

Vi taler her om langtidsvirkninger af lavfrekvent- og infralyd.

Lydløs støj kan sammenlignes med bakterier. Vi kan ikke se dem, men vi ved, at de er der.

    Langtidsvirkninger ses især hos mink, hvor der fødes 

    vanskabte hvalpe, og de voksne mink har ændret adfærd i forhold til før møllerne kom op.

Hvorfor laver man ikke forskning af lyds påvirkning på dyr og   mennesker?

Det burde være rimeligt simpelt at lave forsøg, i stedet for statistiske beregninger.


2.Skal vi have vindmøller i Danmark?

Det kan vi sagtens. Reglerne skal blot ændres. Vindmøller er at sidestille med industri, blot i luften, og bør derfor være sidestillet med anden støjende industri. Støjen skal måles, ikke beregnes, og afstand til nærmeste beboelse skal være mindst 10 x møllehøjde. Der skal føres uvildig kontrol med støjniveauet.

I Irland er der blevet lovgivet om møllernes ”ret” til at støje, og møllerne skal stå stille en del af natten og på udvalgte helligdage.


3.Hvad med sundhedsundersøgelsen foretaget af Kræftens Bekæmpelse (KB)?

Den afventer vi, men førende eksperter fra KB har allerede været ude at sige, at der ikke kan konkluderes på den kommende rapport, da der er for lidt materiale fra de store møller, som kun har været i drift i et kort åremål.