Vedtaegter

Vedtægter for Tappernøje Forsamlingshus rev. 30.03.2015


§ 1

Navn og hjemsted: Foreningens navn er ”Tappernøje forsamlingshus”.

Foreningen er hjemmehørende i Tappernøje, Næstved kommune.


§ 2

Formål: Foreningens formål er at drive Tappernøje forsamlingshus – hvilket bør indebære at lokaliteterne er så attraktive i såvel ydre som indre, at egnens beboere, foreninger m.v. ønsker at gøre brug af forsamlingshusets tilbud til afholdelse af aktiviteter.

Derudover har foreningen til formål at medvirke til samhørighed mellem egnens beboere ved at arrangere et mindre antal arrangementer hvert år.


§ 3

Støttebevis indehavere: Støttebeviser er de indehavere, som har købt et eller flere støttebeviser eller husstands støttebevis. Støttebevis er personligt og kan ikke overdrages.

Generalforsamlingen fastsætter prisen på støttebevis og kontingent.


§ 4

Generalforsamling: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Indkaldelse sker med 3 ugers varsel i en lokal avis eller pr. brev.

Forsalg som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være formanden i

hænde senest 8 dage forinden, forslag til vedtægtsændringer dog senest 1. februar.


Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal være:

1: Valg af dirigent.

2: Formandens beretning.

3: Forelæggelse af regnskab v/ Kassereren

4: Indkomne forslag.

5: Orientering om bestyrelsens budget.

6: Forslag til pris på medlemsbeviser og kontingent.

7: Valg:

         a) Bestyrelsesmedlemmer for 2 år

         b) Suppleant for 1 år

         c) Revisor for 1 år

8: Eventuelt


Bestyrelsen udpeger en referent, der sammen med dirigenter underskriver referat af

generalforsamlingens beslutninger.


Dirigenten udpeger evt. stemmetællere.


Alle beslutningertræffes ved almindeligt flertal af afgivne stemmer. Stemmer der hverken er for eller imod, samt ugyldige og blanke stemmesedler medregnes ikke.


Der kan afgives en stemme uanset antallet af erhvervede medlemsbeviser.

Der kan stemmes ved fuldmagt.


Skriftlig afstemning anvendes kun ved:

A) Personvalg

B) Hvis vedtægterne bestemmer det

C) Hvis dirigenten finder det nødvendigt


En ægtefælle/samlever der ikke er medlem, kan deltage sammen med et medlem, dog uden stemmeret.


Ekstraordinær generalforsamling afholder bestyrelsen når den finder det nødvendigt, eller hvis 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer det med angivelse af punkter til behandling.


Indkaldelse sker senest 4 uger efter begæring er modtaget, juli dog fraregnet.

Indkaldelsen skal angive de punkter der er til behandling og kun disse behandles.

Punktet ”Eventuelt” kan ikke medtages.


Sagerne afgøres ved simpel stemmeflerhed, undtagen når der er tale om forandring af foreningens love, i hvilket tilfælde der til kvalificeret majoritet fordres 2/3 af de afgivne stemmer.


Er der tale om foreningens opløsning, fordres ligeledes til majoritet 2/3 af det afgivne stemmetal, men for at beslutningen skal være gyldig, må mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede være tilstede.


Er denne betingelse ikke opfyldt, skal sagen forelægges en ny generalforsamling, som i dette spørgsmål er beslutningsdygtigt uden hensyn til antallet af tilstedeværende medlemmer.

Afgørelsen træffes ved simpelt stemmeflertal.


§ 5

Bestyrelsens sammensætning og konstituering: Bestyrelsen består af 5 -7 medlemmer og

1 suppleant. Man sidder for en periode af 2 år.

Den årlige generalforsamling afvikles med 2 - 3 på valg i ulige år og 3 – 4 på valg i lige år. Genvalg kan foretages.


Det pointeres at valget er til bestyrelsen, ikke til en given post!

Efter valget konstituerer bestyrelsen sig med en formand, en næstformand, en kasserer

og en sekretær, herudover forefindes 1 ordinært medlem.

Suppleanten indkaldes ved evt. fravær.


Herudover er der mulighed for at indhente udefrakommende bistand ad. hoc..


Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når et flertal af medlemmer er repræsenteret ved mødet.


Beslutningerne er gyldige når et flertal af de tilstedeværende har stemt herfor.

Ved stemme lighed er formandens stemme afgørende. Der føres protokol over disse. Denne underskrives senest ved næstkommende bestyrelsesmøde.


§6

Økonomi, regnskab:

Foreningens indtægter forekommer ved udlejning af forsamlingshuset og overskud ved arrangementer, sponsorstøtte, evt. offentlige tilskud e.l.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Inden regnskabets afslutning foretages henlæggelser til fornyelse og vedligeholdelse.

Der kan ikke udbetales telefon- kørepenge e.l. til bestyrelsesmedlemmer.

Beløb indbetalt ved køb af medlemsbeviser og kontingent er varig almennyttige bidrag og kan ikke tilbagebetales.

Foreningens midler skal opbevares i et pengeinstitut.


§7

Bestyrelsen:

Må varetage husets og foreningens interesser i alle forhold.

Den må sørge for vedligeholdelse og forbedringer.

Bestyrelsen er solidarisk ansvarlig med kassereren for administrationsmidlerne

Bestyrelsen fører protokol, hvori beslutninger på generalforsamlinger og bestyrelsesmøder indføres.

I protokollen skal findes et eksemplar af foreningens vedtægter.§8

Hæftelse:

Foreningen hæfter alene med sine aktiver. Ingen i foreningen uanset deres hverv, kan

drages personligt til ansvar, undtagen i tilfælde af en ulovlig handling.


§9

Støttebeviser og mortifikation:

Bestyrelsen fører en protokol over samtlige støttebeviser med navn, adresse og evt. dato for indmeldelse.

Der som en adresse ikke kan spores mortificeres støttebeviset. Det samme sker ved

dødsfald.


§10

Forsamlingshuset:

Kan ophæves i henhold til de i vedtægterne gældende bestemmelser, men ved ophævelse og salg af forsamlingshuset, skal salgsprovenu, der til enhver tid måtte fremkomme,

tilfalde et kulturelt formål i Snesere sogn efter nærmere forhandling med kommunalbestyrelsen.


Efter en opløsning afleveres foreningens samlede arkivalier til lokalhistorisk arkiv.


§11

Med disse vedtægter følger ”Foreningen Tappernøje Forsamlingshus” lovgivningens påbud, som hindrer en fortsat drift som andelsselskab, men indtræder i samme rettigheder og forpligtelser som det hidtidige andelsselskab var omfattet af.


Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 30. marts 2015