Vindmøller St. Røttinge

Information om foreningen kan ses her:

Vedtægter - Bestyrelse - hvordan bliver jeg medlem ?


Alfred Thomsen har oprettet en facebookgruppe som støtter op om foreningen i St. Røttinge, gruppen kan findes her

Link til Facebookgruppen

Som det ses af artiklen fra Sjællandske den 12. april 2018

havde foreningen en sag. Denne sag/kamp blev tabt og foreningen er historie nu.

Denne side er derfor pt. ikke mere aktuel; men kan jo blive aktuel senere, så af historiske grunde vil den forblive aktiv her på domænet.


Jytte Pein Møller og mange andre skal have tak for det store arbejde der blev gjort i denne sag.


Ole Bent Nielsen 01.05.2018

Denne side opdateres af Ole B. Nielsen,

sammen med Lokalrådet for
Tappernøje, Snesere og Everdrup sogne ,

og Foreningen  mod Kæmpe Vindmøller ved St. RøttingeSiden findes kun her af historiske grunde og opdateres ikke yderligere

Foreningen er opløst. Se nedenstående opdateret 11.04.2018


MOD KÆMPEVINDMØLLER VED ST. RØTTINGE


Efter 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, henholdsvis den 25/2 og 18/3 2018, har de fremmødte medlemmer på generalforsamlingerne enstemmigt vedtaget, at nedlægge Foreningen mod kæmpevindmøller ved St. Røttinge.

Derudover er det ligeledes enstemmigt vedtaget af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingerne, at kassebeholdningen i Foreningen doneres til Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller, for at Foreningen dermed bidrager til det fremadrettede arbejde mod kæmpevindmøller på land.


Den afgående bestyrelse takker medlemmerne, og alle øvrige involverede parter for deres støtte opbakning, opmuntring og hjælp i alle sammenhænge til Foreningen.Vi er meget glade for, at vi som det sidste i Foreningens historie, nåede at få første delresultat fra Kræftens Bekæmpelse, som entydigt viser, at vores modstand ikke ikke har været forfejlet mod kæmpevindmøller på land. At vi havde "en sag".


Det bemærkelsesværdige er, at de store vindmøller på 3 mega watt og derover- som St. Røttinge møllerne- slet ikke indgår i undersøgelserne, da de først er opstillet i 2013 og årene frem.


​Vi undgik ikke at få møllerne op, men vi fik skabt en debat omkring opstillingen af store vindmøller, og deres negative effekt på naboer og dyr​.


Vi nåede det højeste, der er muligt, nemlig at få foretræde for miljøministeriet i Folketinget, hvor vi fremlagde vores argumenter mod store møller så tæt på mennesker og dyr, og vores forslag til at gøre vindmøllebekendtgørelsen bedre. Der blev lyttet til os i såvel indland som udland.


Samtidig må vi konstatere, at der er så store økonomiske interesser og magt i netop vindmølleindustrien, at det ikke er muligt, at "almindelige" mennesker kan få indflydelse.

Såvel lokale som landspolitikerne er fokuseret på Grøn energi, og det er godt.


Derimod er det ikke godt, når politikerne entydigt kun lytter til vindmølleindustrien, der har økonomiske interesse i at opstille så mange vindmøller som muligt.

Her har det ene og alene været økonomi, der talte.

Der er ikke udvist rettidig omhu overfor borgerne.


Derfor ved vi, at netop "Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller", som er en Forening, der er upolitisk og baseret på frivillig arbejdskraft, er den rette til at modtage vores donation af kassebeholdningen fra den opløste forening, for at føre kampen videre mod opstilling af kæmpevindmøller på land.


Med venlig hilsen

Jytte Pein Møller


Officiel udtalelse vedr. oplevelsen som vindmøllenabo

modtaget fra foreningen mod kæmpevindmøller maj 2017


FORENINGEN MOD KÆMPEVINDMØLLER VED ST. RØTTINGE

2016


1.Kan I høre møllerne?

Det er ikke uinteressant, om vi kan høre møllerne.

Dét er derimod den lyd, vi ikke kan høre, som påvirker fysik og psyke på længere sigt, der er den mest skadelige.

Vi taler her om langtidsvirkninger af lavfrekvent- og infralyd.

Lydløs støj kan sammenlignes med bakterier. Vi kan ikke se dem, men vi ved, at de er der.

    Langtidsvirkninger ses især hos mink, hvor der fødes 

    vanskabte hvalpe, og de voksne mink har ændret adfærd i forhold til før møllerne kom op.

Hvorfor laver man ikke forskning af lyds påvirkning på dyr og   mennesker?

Det burde være rimeligt simpelt at lave forsøg, i stedet for statistiske beregninger.


2.Skal vi have vindmøller i Danmark?

Det kan vi sagtens. Reglerne skal blot ændres. Vindmøller er at sidestille med industri, blot i luften, og bør derfor være sidestillet med anden støjende industri. Støjen skal måles, ikke beregnes, og afstand til nærmeste beboelse skal være mindst 10 x møllehøjde. Der skal føres uvildig kontrol med støjniveauet.

I Irland er der blevet lovgivet om møllernes ”ret” til at støje, og møllerne skal stå stille en del af natten og på udvalgte helligdage.


3.Hvad med sundhedsundersøgelsen foretaget af Kræftens Bekæmpelse (KB)?

Den afventer vi, men førende eksperter fra KB har allerede været ude at sige, at der ikke kan konkluderes på den kommende rapport, da der er for lidt materiale fra de store møller, som kun har været i drift i et kort åremål.


Fredag den 29. maj 2015 modtog vi afslag på vores klager over mølleopstillingen ved St. Røttinge fra Natur- og Miljøklagenævnet.

Et afslag, der hvilede på Næstved Kommunes skøn, antagelser og vurderinger – en meget politisk afgørelse.

På en ekstraordinær generalforsamling blev det besluttet, at Foreningen mod kæmpevindmøller ved St. Røttinge fortsætter på ubestemt tid. Årsagen til denne beslutning er, at vi ikke på nuværende tidspunkt kender konsekvensen af naboskabet til kæmpevindmøllerne. Vi er for nærværende beskyttet godt i St. Røttinge landsby på grund af høje træer med masser af blade på. Først til efterår og vinter når vi ikke længere har denne beskyttelse, må vi se, hvad vi så bliver udsat for.

Derfor kommer der heller ikke en officiel udtalelse fra Foreningens side, om hvad vi oplever, da det vil give et helt forkert øjebliksbillede. Først når vi har gennemlevet mindst 12 måneder med naturens vekslen, kan vi sige noget seriøst om ”naboskabet”.

Vi vil foretage en registrering af, hvad naboerne oplever på krop og sjæl, så vi har en dokumentation, vi kan fremlægge.

Derfor opfordrer vi alle, der mener, at de oplever gener fra vindmøllerne om at kontakte Foreningen, uanset om man er medlem eller ej.


Med venlig hilsen

Jytte


16. april 2015 - Der har været  en artikel i sjællandske hvor Jytte Pein Møller forstæller lidt om de genvordigheder der er mht. opstilling af møllerne som jo er godt i gang og hvor der stadig ikke er nogen afklaring fra naturklagenævnet. Men møllerne er sat op og de kommer jo helt sikkert ikke ned igen uanset hvad udfaldet bliver. En ganske strategisk beslutning fra vindmølleopstiller.

Hele artiklen kan læses her


9. april 2015 har TV øst været på besøg, da der jo er god gang i byggeriet, på trods af af der stadig ïkke er kommet en endelig afgørlse fra Naturklagenævnet

link til TV øst udsendelse her


26. marts 2015 - Status på byggeriet af møllerne - fra en artikel fra Sjællandske


Der er nu godt gang i opsætningsen selv om der stadig ikke er kommet en godkendelse fra Naturklagenævnet, så enten håbes der på at denne godkendelse kommer eller vindmølle opstilleren senere kan få tilgivelse, hvis godkendelse ikke kommer, det er modigt gjort.

Veje og fundamenter er etableret ude på det nye vindmølleområde og mølletårn 3 er ved at blive rejst i skrivende stund. Dette til trods for, at der IKKE foreligger en afgørelse på klagerne over møllerne fra Natur- og Miljøklagenævnet.


Rigtig mange tror, at der er givet grønt lys for opstillingen af møllerne. Der er der IKKE. Mølleopstiller satser på, at han får tilladelse eller dispensation.


Der foreligger ej heller nogen erstatningsopgørelse for de berørte ejendomme mht. værditab, så St. Røttinge og omegn er i en særdeles ubehagelig venteposition.


Med venlig hilsen Jytte Møller


Referat fra foreningens generalforsamling den 2. februar


10. jan. 2015 - Der er kommet en del information om lavfrekvensstøj, og de gener de medfører. Jyllandsposten har samlet en del her.


1. aug. 2014 - Jytte Møller har fundet denne link, som er meget tankevækkende læsning. Og jo man forstår jo bedre og bedre hvorfor vindmøller absolut skal op, koste hvad det vil. De eneste der tjener på dette er vindmølleproducenter og vindmølleejere, og ja hvem betaler ?? det gør borgere, da politikerne jo har besluttet at sådan skal det bare være.


3. juni 2014 - Jytte Møller har udsendt nyhedsbrev med seneste opdateringer og fundet et par artikler fra Sjællandske fra den 28. maj og den 3. juni, der er også kommet en pressemeddelelse fra Landsforeningen for bedre miljø


3. april 2014 - Jytte Møller har udsendt nyhedsbrev med seneste opdateringer kan ses her, der og fundet et indlæg fra foreningen mod store vindmøller som kan ses her


6. mar. 2014 - Jytte Møller har fundet et par links, fra Sydsjællands Tidende til artikler som er lidt skræmmende læsning og som viser lidt om hvad den "lille mand" er oppe imod, når Vindindustrien vil igennem og få udbytte af støttekronerne, som vi alle betaler i form af en alt for høj pris på el.

http://www.swiflet.com/stidende/avis/125/1/

http://www.swiflet.com/stidende/avis/126/1/


22. jan. 2014 - Status på Vindmølleprojektet

Det er nogen tid siden jeg sidst har fået opdateret her; og desværre er Lokalplanen blevet vedtaget i byrådet den 17. dec. 2013, selv om der har været mange argumenter for at udskyde denne beslutning til der er kommet nogle flere facts frem om støjpåvirkninger fra disse store møller.

Debatten fra byrådsmødet kan ses via denne link : http://www.naestved.dk/ByraadPolitik/ByraadPolitiskeUdvalg/DagsordenReferat/ByraadsmoederVideo.aspx

Der har været megen debat efterfølgende om vindmøllerne, bl.a. er det kommet frem at der findes et dokument som er "hemmeligt", dette sætter kun mere gang i tanken om det har været planen hele tiden, at dette projekt skulle igennem lige meget hvad.

Der arbejdes fortsat videre i vindmøllegruppen St. Røttinge, med henblik på at indklage så snart dette bliver muligt.

Der findes en mængde baggrundsstof fra Sjællandske , hvor der her er et lille udpluk.

http://www.sn.dk/naestved/kampen-fortsaetter-mod-megavindmoellerne/artikel/377081#.Ut-IP7l7zDc

http://www.sn.dk/naestved/ingen-hjaelp-til-manden-i-hoensehuset/artikel/377331#.Ut-IW7l7zDc

http://www.sn.dk/naestved/kommune-naegter-at-udlevere-hemmeligt-dokument/artikel/381497#.Ut-InLl7zDc

http://www.sn.dk/naestved/huset-braendte-nu-skal-pengene-graves-ned/artikel/381943#.Ut-Ixbl7zDc

http://www.sn.dk/naestved/mand-kom-i-klemme-mellem-de-store-nu-er-hjaelpen-paa-vej/artikel/382675#.Ut-I57l7zDc


1. dec. 2013 - Jeg har fra Jytte Møller, St. Røttinge gruppen, fået et link til samråd i Folketinget, hvor der har været åbent samråd i miljøudvalget om støj fra store vindmøller. Debatten kan ses her

Der er også kommet en video fra mødet i Tappernøje Forsamlingshus, hvor Boye Jensen fortæller om de kedelige ting han, sammen med familien og medarbejdere har oplevet efter opsætning af store vindmøller meget tæt ved hans ejendom ved lammefjorden, denne video kan sesher, men bemærk der kan gå lidt tid med at starte den, afhængig af jeres båndbredde på jeres net forbindelse.

Videoen er optaget og redigeret af Alfred Thomsen, formand for Lokalrådet for Tappernøje, Snesere og Everdrup sogne.

25. nov. 2013 - Jeg har i dag modtaget nye informationer fra Jytte Møller, St. Røttinge gruppen, dette kan ses på følgende links, det ene er til Byrådet i Næstved, og det andet er fra et møde i Denver, Colorado om støjmålinger, og til dem som ikke er bekendt med hvordan støj beregnes ud fra en dB(A) har jeg fundet følgende link, hvor der også er en mængde informationer om vindmøller og vindenergi.

17. nov. 2013 - Der er kommet et par links mere til samlingen som også lige er værd at se på:

Åbensamråd d. 7/11 om vindmøller

http://www.ft.dk/webtv/video/20131/suu/td.1079357.aspx?as=1#player

Bemærk det starter først ca. 16 -17 min. inde i samrådet

den næste er fra Børsen

http://borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/270314/regeringen_klar_til_at_skaere_i_stoette_til_vindmoeller.html

14. nov. 2013 - jeg har modtaget nogle indlæg fra Jytte Møller fra vindmøllegruppen i St. Røttinge. Disse er bl.a. blevet til pga. meget manglende viden, fra flere af de politikere som deltog i valgmødet den 12. nov. i biblioteket på Korskileskole. indlæggene kan ses her :

Fakta om havvindmøller på landde 4 spørgsmål til politikernelæserbrev til borgmesteren

Jytte har også fundet en link til en side om vindmøller med omtanke, hvor der kan læses mange relevante facts om vindmøller

9. nov. 2013 - De seneste dage har jo i hvert fald givet debat efter mødet i Forsamlingshuset, så jeg har forsøgt at samle lidt op her. Det er jo da glædeligt at politikerne, stadig ikke har glemt hvad de lovede ved mødet, og så er det jo bare at håbe de ikke glemmer det efter den 19. nov.

Lad os stadig håbe at tvivlen kommer borgerne i St. Røttinge til gode, så de ikke glemmes.

Her er en kopi som jeg har "sakset" fra Sjællandske den 8. nov. og et par debat indlæg fra

den 8. nov. og 9. nov. som også er "sakset" fra Sjællandske. 

7. nov. 2013 - Efter et rigtigt godt og informativt møde i Tappernøje forsamlingshus i går, som var rigtigt godt besøgt, og hvor Boye Jensen fra Lammefjorden fortalte om alle de konsekvenser, der er ved store vindmøller, ser det ud til at politikerne vil tænke sig om endnu en gang inden der tages beslutning om vindmøllerne i det hele taget skal op, da der jo hele tiden kommer nye informationer om hvor skadeligt disse store møller er for borgerne i nærheden af de store møller. Den artikel som Robert Andersen fra Sjællandske har skrevet fra mødet, har jeg "sakset" fra Sjællandske den 7. nov. og den kan læses her, så lad os endnu en gang håbe at der vil blive tænkt på borgerne inden der tages beslutning

29. okt. 2013 - Der vil i forbindelse med borgermødet inden kommunevalget, som afholdes 6, nov. i Tappernøje Forsamlingshus blive to indlæg til debatten omkring de store vindmøller.

Jeg har fra Jytte Møller i St. Røttinge fået denne link, hvor der er debat om vindmøllestrøm i almindelighed. Dette er spændende læsning.

24. okt. 2013 - Det er nu endeligt besluttet at vente med behandling af lokalplanen i byrådet, efter de mange protester fra borgerne. Kommunen har bøjet sig for borgerkrav om støjmålinger.

Der har fra borgergruppen i St. Røttinge været arbejdet meget intenst, for at få alle fakta på bordet inden behandling af lokalplanen i byrådet.

Der er her en artikel "sakset" fra Sjællandske den 23. okt. som fortæller mere. link her

Der kan læses mere fra ejendomsudvalget på denne link , hvor det også er muligt at se kommunens svar på de høringssvar som er sendt til kommunen i denne sag.

Dette skal findes under ejedomsudvalget punkt 198.

Der er planlagt et borgermøde med politikerne inden kommunevalget, dette møde er planlagt til den 6. nov. 2013, mødet vil blive afholdt i Tappernøje forsamlingshus. I vil kunne se mere om dette, så snart programmet er fastlagt.

Linket under fortæller om problematikken ved Kolding

http://www.tvsyd.dk/artikel/202599:Kolding-siger-nej-til-vindmoeller?rss

Linket under er fra folketinget hvor der har været åbent samråd om evt. konsekvenser ved store vindmøller

http://www.ft.dk/webtv/video/20121/miu/td.1063899.aspx?as=1

En gruppe borgere i St. Røttinge har arbejdet med et høringssvar til Næstved kommune. Dette kan ses her

På dette link findes "Hvidbogen" med høringssvar om vindmølleplaner fra december 2011.

Der har efter borgermødet den 30. maj , været en del spørgsmål, som flere ikke føler at have fået besvaret.

Derfor har lokalrådet rettet henvendelse til Næstved kommune og Energinet.dk, for om muligt at få et borgermøde mere, for at få afklaret disse spørgsmål.

Lige pt. hvor lokalplans forslaget er i høring og der inden 4 uger fra den 30. maj. skal der indsendes klage om værditab til energinet. Det er vigtigt at det gøres inden for de fire uger, så hvis der i jeres område er nogle som vil benytte denne ordning skal det gøres snarest.

I kan læse mere om denne ordning og andet på følgende link:

http://www.naestved.dk/VejeMiljoe/VindmoellerStore.aspx fra Næstved kommune

På Energinet.dk findes omtale om ordninger på følgende link:

http://energinet.dk/DA/El/Vindmoeller/De-fire-VE-ordninger/Sider/De-fire-VE-ordninger.aspx

Der kan læses mere om værditabsordningen på følgende link:

http://energinet.dk/DA/El/Vindmoeller/

De-fire-VE-ordninger/Vaerditabsordningen2/Nabo/Sider/Vaerditabsordningen.aspx

Der findes skema til anmeldelse af værditab på følgende link:

http://taksationsmyndigheden.dk/DA/Erstatning/Sider/Erstatning.aspx

Der findes en del andre hjemmesider som kan have interesse og jeg vil her lægge links til disse sider, når jeg finder andre af interesse

På Siden Nabo til store vindmøller på http://stilhed.eu/ findes en stor mængde information, og på siden fra gruppen Foreningen mod vindmøller ved Sparesholm findes også megen information, denne gruppe har været i gang i lang til og har sikkert en del erfaring som der måske kan trækkes på.

Linket til denne side er : http://sparresholmgruppen.dk/

Forslag til lokalplan , VVM redegørelse mv. fra Næstved kommune kan ses her :

http://www.naestved.dk/Borger/NaturMiljoeEnergi/VindmoellerStore/OmraderUdlagtTilVindmoeller/St,-d-,Roettinge/VVM%20og%20lokalplan.aspx

Næstved kommune har på deres hjemmeside lavet forbedringer hvor der kan ses mere, næste afsnit er direkte fra en mail fra Næstved kommune til Lokalrådet.

Har du spørgsmål til materialet, er du velkommen til at kontakte os. Fristen for bemærkninger til VVM og lokalplanforslag er fortsat den 16. juli.

Værditabsordningen administreres af ansøger og Energinet.dk, men vær opmærksom på, at fristen er den 27. juni 2013, for dem, der ønsker at komme i betragtning. Man skal anmode om værditabserstatning nu, uanset om vindmølleprojektet gennemføres eller ej. Det skal ske til Energinet.dk. Du kan læse mere om værditabsordningen her:

http://www.energinet.dk/DA/El/Vindmoeller/De-fire-VE-ordninger/Vaerditabsordningen2/Nabo/Sider/Vaerditabsordningen.aspx

og du kan kontakte Energinet.dk på tlf. 70 20 13 53.

Venlig hilsen

Center for Plan og Erhverv

Klima og Planlægning

Telefon:

+45 5588 6080

Næstved Kommune

Rådmandshaven 20

4700 Næstved

www.naestved.dk

Bo Kiersgaard

Planlægger

+45 5588 6083

Direkte:

E-mail:

bakie@naestved.dk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. april 2014 - Nu ser det ud som om kommende vindmølleopstillere ikke bare kan ignorere støjen og nøjes med teoretiske beregninger, der er i hvert fald nu faldet en dom om vindmøllestøj ud fra faktiske målinger. Denne artikel er fra Sjællandske den 5. april, og der er en link til DR her:http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2014/04/04/0404160612.htm


14. feb. 2014 - Nu er vindmølleforeningen blevet stiftet og der er kommet nyheder fra foreningen som kan ses her ,

referat fra stiftende generalforsamling kan læses  her

Samtidig med stiftelsen af foreningen er den gruppe som har været omkring disse vindmøller formeldt nedlagt, og jeg tror de fleste fra denne gruppe har indmeldt sig i foreningen; men hvis der er nogen af jer som ikke er medlem endnu, vil jeg opfordre til at I støtter op om foreningen ved at indmelde jer hos kassereren.

 

6. feb. 2014 - Så er den endelige lokalplan blevet offentlig, den kan ses på denne link:

http://www.naestved.dk/Service/NytOgPresse/HoeringerBorgermoeder/Februar2014/06_VindmoellerSTRoettinge.aspx

og der kan læses mere om klagemulighed mv. - klager skal være afgivet inden 4. marts

Bemærk: I forbindelse med denne lokalplan er der i den nye lokalplan behændigt ændret så vindmølle området ikke mere er placeret i en "økologisk kile" men er er område for "teknisk anlæg" - indsigelser mod kommuneplanen er den 24. feb. , kommuneplanen kan findes her:

http://www.naestved.dk/Kommunen/KommuneLokalplaner/KommuneLokalplaner/Kommuneplan2013/Bekendtgoerelse.aspx

24. jan. 2014 - Der indkaldes til stiftende generalforsamling af en forening mod Kæmpevindmøller ved St. Røttinge torsdag den 6. feb. 2014, se mere her, om hvorfor det er vigtigt at stifte denne forening. Denne forening vil så i fremtiden arbejde videre med alle de problemstillinger der vil komme fremover, og hjælpe de enkelte borgere, som bliver ramt at dette projekt. 

 

15. juli 2013 - Det er nu lidt tid siden, der sidst er kommet noget på siden her; men det betyder ikke at der ikke er arbejdet på sagen.

Her er nogle links til interessante ting som er fundet:

7. nov. 2013 - Dette link var en historie fra Boye Jensen , Lammefjorden og er desværre ikke aktivt længere.

Linket under fortæller lidt om problemer på en arbejdsplads, som ligger tæt på vindmøller

http://nyhederne.tv2.dk/video/index/id/69897683/

Vi har forbedret vores hjemmeside, så det bliver nemmere at følge med i planlægningen for store vindmøller. Du kan finde information om planlægningen her:

www.naestved.dk/vind

Vi har også forbedret vores kort på internettet, så det bliver nemmere at se støj- og skyggekonsekvenser samt visualiseringer af projektet. Dem kan du finde her

webkort.naestved.dk

under emnet ”Vindmølleprojekter” på listen til venstre. Du har blandt andet mulighed for at søge en bestemt adresse frem i menuen for oven under ”Søg oplysninger om…”.

Pådenne link kan det direkte ses hvilke konsekvenser der er mht. støj og skyggepåvirkninger, pdf filen er genereret direkte fra Næstved kommunes GIS kortside, hvor I selv kan finde mere information -se kortet her