Ordinær generalforsaling 16. marts 2016

Referat fra ordinær generalforsamling den 14. marts 2016


i Tappernøje Forsamlingshus, Smidstrupvej 2, 4733 Tappernøje


Der var i alt 20 deltagere til generalforsamlingen.

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen, og startede med at finde stemmetællere.

 

1.Som stemmetællere blev Lis Nielsen og Hans-Erik Pedersen valgt.

 

2.Som dirigent blev foreslået Niels True, som blev valgt.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtig.

Generalforsamlingen er indvarslet på www.4733.dk den 14. feb. 2016, og

i ugebladet på de ”blå sider” i uge 7 2016.

Ordet overlades herefter til formanden


3.Formandens beretning – formandens beretning findes som bilag til dette referat.

Rolf Voetmann aflagde formandens beretning for året, Der blev lidt debat om skolenavne, da den nye skolestruktur jo er noget som har været debatteret meget i den forløbne periode.

Niels true havde en lille kommentar om at denne ”navneleg” var løbet lidt af sporet.

Mht. punktet vedr. evt. salg af folkeskoven viste dette at være en forkert udmelding fra Næstved kommune, dette har givet flere reaktioner, bl.a. fra Folkeskoven’s frivillig laug.

Forsamlingen havde ikke yderligere spørgsmål til beretningen, som blev enstemmigt godkendt.


4.Kassererens beretning

Peter Thorlund gennemgik det reviderede regnskab, hvor der i år var et underskud på

- 4114,44 kr.

Lokarådet’s indestående pr. 31.dec. 2015 er på 35409,98 kr.


Regnskabet blev godkendt uden kommentarer


5.Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen


6.Valg af bestyrelses medlemmer og suppleanter

På valg er følgende Tove Gurresø, Else Jensen, Charlotte Roest, Lars Rugaard og

Ole B. Nielsen, som alle genopstiller.

Der var ikke andre kandidater som ønskede opstilling, og alle blev derfor genvalgt.


Valg som suppleanter:

Hans-Ole Nielsen og Ricard Andersen ønskede ikke genvalg.


Som suppleanter er følgende vagt for et år.

Gitte Taulov Petersen og Morten Bille


7.Valg af revisorer

Til revisorer blev Lis Nielsen og Hans-Erik Pedersen genvalgt


8.Eventuelt

Under dette punkt var der flere debatter:

Skolestruturen fremover: Peter Thorslund har deltaget i et fælles skolebestyrelsesmøde i forbindelse med sammenlægningen af Fladså skolen og Korskilde skolen, der blev drøftet for og imod mht. hvorfor det skal hedde afdeling i stedet for skole.

Anne Grete Kamilles: mener ikke det skal hedde afdeling, som kan sende et forkert signal. Anette Jensen: Der skal lyttes til borgerne ved valget af skolenavne, som jo er forankret i de enkelte lokalområder.

Det er vigtigt for kulturarvs repræsentanterne at huske på disse argumenter, så der ikke skabes navneforvirring.

Flygtninge:

Da vi ved der vil komme flere flygtninge til området, pt. ved vi ikke hvor mange; men der er tale om placering i den tidligere bygning for ”Velvære stedet” den tidligere børnehave på Bygårdsvej og evt. på Damsvej. Næstved kommunens kvote er 302 flygtninge, så det præcise antal kendes ikke.

Der skal arbejdes med at hjælpe og byde flygtninge velkommen til området, derfor skal der arbejdes på at få en gruppe af ”venligboerne” i gang, Anne Grete Kamilles vil meget gerne hjælpe med dette.

Det er vigtigt også at få kontakt til Dansk Flygtninge Hjælp, med hjælp til tolkning mv.

Bibliotek og borgerservice:

Gitte Taulov Petersen opfordrer til at benytte biblioteket mere. Husk der er åbent alle dage fra kl. 8 – 22, hvor det er muligt at lukke sig ind. Eneste betingelse er at man er registreret og derefter kan bruge sit sygesikringsbevis til adgang på biblioteket.

En af de muligheder der bl.a. findes på Korskilde bibliotek er at læse 5 forskellige aviser dagligt.

Som ny bruger at biblioteket og som tilflytter til kommunen, får man også en velkomstpakke med en masse information om Næstved kommune.

Trafikale problemer:

Margit Hansen: I forbindelse med grusgravning i Mogenstrup er der udfordringer med tung trafik, hvor der har været henvendelse til Næstved kommune vedr. dette og der kommer ingen respons på henvendelserne. Det samme resultat ved henvendelse om et par uheldige busstoppesteder.

Gitte Taulov Petersen: Der blev peget på et problem med passage ved Sølperupvej, der er sendt flere forslag til ændring af skolestien, som ikke er hensigtsmæssig, også i forbindelse med dette kommer igen respons fra Næstved kommune. Gøres der nok ved sikkerheden ved skolen ?

Kollektiv trafik:

Else Jensen kom ind på de udfordringer der er med kollektiv trafik, bl.a. efterlyste hun unge brugere, som kan komme med input vedr. de behov som de har til den kollektive trafik.

Flextrafik blev berørt, da der efter ændringen er kommet udfordringer, som måske ikke har været helt tiltænkt. Bl.a. er det ikke muligt at benytte flextrafik mellem Tappernøje-Brøderup og Næstved, da dette begge er byzoner.

Anne Grete Kamilles mener der skal huskes på at busser skal bruges som sammenhængskraft inden for kommunen.

Affald:

Gitte Taulov Petersen: Opfordrer til at flere samler affald, da der ligger en del i naturen, som jo ikke hører hjemme der. Der er skrevet til vej og park for at få skraldespande ved busstoppestederne.

Team Affald kunne måske være behjælpelig med at finde løsning til dette punkt.Dirigenten overlader herefter ordet til formanden som afslutter generalforsamlingen, med tak til forsamlingen for en livlig og aktiv debat.
Dirigent Niels True                     Referent Ole B. NielsenOle Bent Nielsen © 2017