Lokalrådsmøde 9. januar 2017

Referat fra lokalrådsmøde den 9. jan 2017


Deltagere: Anita Pedersen, Else Jensen, Peter Thorslund, Rolf Voetmann, Tove Gurresø,

Anne Grete Kamilles og Ole B. Nielsen

Afbud: Charlotte Roest og Lars Rugaard

Gæster : John og Niels True


1. Godkendelse af referat fra seneste møde samt dette mødes dagsorden

Referat fra seneste møde blev godkendt, dette mødes dagsorden er ændret da Charlotte Roest har forslag om at ændre mødetag til en anden dag end mandag.


2. Ændring af mødedag fra mandag.

Da næste møde er generalforsamling og denne dato allerede er publiceret, blev det besluttet at tage mødedagen op, på det første møde efter generalforsamlingen.


3. Meddelelser fra formanden

Følger efter nedlæggelse af Akutbilen kører endnu. Akutbilen er definitivt væk fra vores område.  Der er oprettet en arbejdsgruppe som Rolf deltog i, han er dog ikke med mere. Arbejdsgruppen fortsætter med at finde en alternativ løsning, Charlotte Roest og Anette Borberg Jensen er en del af gruppen. Hvad der kommer af alternativ er pt. ikke klarlagt

Rolf har haft dialog med Lokalråd Fladså omkring erhvervslivet, Lokalråd Fladså har forespurgt om vi kan have interesse i at deltage i et møde med Næstved Erhvervs forening, dette møde er den 12. jan 2017 hvor Rolf og Ole deltager. Næstved Erhvervs forening har erkendt at der er mange erhvervsdrivende her i Næstveds østlige område, som ikke mere er medlem efter fusionen af de tidligere erhvervsforeninger. Dette er noget som Næstved Erhvervs forening har ønske om at ændre på, gerne i samarbejde med lokalrådene, så der kan blive øget fokus på vores erhvervsliv.

Rolf har haft dialog med nye borgere som har spurgt ind til erhvervslivet og virksomheder i området.

Dette er et punkt vi skal forsøge at afdække og få bedre viden og samarbejde med vores erhvervsdrivende.

Dette punkt gav anledning til en del uformel snak om emner der skal tages op, bl.a. vores infra struktur i form af mobildækning mv. NK har tidligere haft fokus på dette men vi kender ikke status

4. Meddelelser fra kasserer

Vi har fået vores årlige tilskud til drift fra NK


5. Generalforsamling

Det er besluttet at generalforsamlingen afholdes i Tappernøje forsamlingshus. Ole søger for der praktiske med bestilling mv.

På valg er følgende: Anne Grete Kamilles, Anita Petersen, Peter Thorslund og Rolf Voetmann.

Anne Grete Kamilles søgt et kortvarigt job i Grønland og såfremt hun får dette job, kan der være en periode hvor hun ikke deltager i møderne, Anne Grete Kamilles stiller meget gerne sit kandidatur til rådighed for en anden.

Anita Petersen  genopstiller ikke.

Peter Thorlund og Rolf Voetmann genopstiller

Suppleanter og revisorer vælges for et år. Hvorvidt vores nuværende genopstiller vides pt. ikke

Vi vil forsøge at få et borgermøde ( temaaften ) sammen med generalforsamlingen, hvor vi vil forsøge at få Lokalarkivet til at komme og fortælle om det erhvervsliv, der tidligere har været i lokalområdet.

Dette er tænkt som indledning på et dialogmøde, hvor vi kan drøfte hvordan vi bliver bedre til at tiltrække nye virksomheder, og passe på dem vi allerede har.


6. Nyt fra arbejdsgrupper

Venlig boerne:  Der er oprettet en lektiecafé på biblioteket, det har været en succes, som der fortsættes med. Der er god dialog med integrationsteamet i NK, hvor der til lektiecaféen kommer en mappe med praktisk information om de forskellige spørgsmål der har været.

Kollektiv trafik: Else arbejder fortsat med trafikfølgegruppen, der er nu kommet bus om lørdagen; men  der mangler stadig fornuftig kollektiv trafik, der skal gøres noget andet få at få dette til at fungere.

Folkeskoven – naturbase mv. :  Fra Charlotte har vi fået at vide at tiltag der har været i gang nu er færdige

Nyt fra skolebestyrelsen: Der er ikke kommet noget fra skolebestyrelsen

Musik over Præstø Fjord: Anne Grete Kamilles fortalte at programmet er næsten færdigt, og det afvikles fra den 10. til 13. aug. Hvis der er frivillige som vil være med er de meget velkomne, da det er et stort arrangement som altid kan bruge hænder


7. Trafik – Byzone mv.

Der har fra flere borgere været utilfredshed med busser til skolebørnene, klassificering af skoleveje bl.a. hovedvejen som ikke mere er farlig. Der tages kontakt til borgere som vi har kendskab til for at forsøge at få lavet en adhoc gruppe som kan gennemgå området, så der kan komme en større indsigt i den enkeltes situation, Niels True har lovet at være med i denne gruppe, hvor der skal en dialog NK for at forsøge at få dette forbedret, da det ikke pt. er godt nok.

8. Tid og sted for næste møde ( Generalforsamling )

Mandag den 13. marts 2017 kl. 18.30 til 21.00 i Tappernøje Forsamlingshus


9. Eventuelt


Referat skrevet af Ole B. Nielsen


Ole Bent Nielsen © 2017