Lokalrådsmøde 31. oktober 2016

Referat fra lokalrådsmøde den 31. okt. 2016


Deltagere: Anita Pedersen, Else Jensen, Peter Thorslund, Rolf Voetmann, Tove Gurresø

og Ole B. Nielsen

Afbud:  Anne Grete Kamilles Charlotte Roest og Lars Rugaard


1. Godkendelse af referat fra seneste møde samt dette mødes dagsorden

Referat fra seneste møde blev godkendt sammen med dette mødes dagsorden.


2. Meddelelser fra formanden

Der er bevilliget en grussti ved Svingkærvej. Dette er en gammel ansøgning, og vi skal sige ja til dette selv om det ikke er det optimale, og så håbe på der senere findes midler til at forbedre løsningen

Der har været en arbejdsgruppe i gang med at redde akutbil placeret i Tappernøje. Rolf er ikke mere med i gruppen og status kendes derfor ikke.

Der kommer er hjertestarter i Rosengåden, som vil blive reklame financeret .

Vi har et godt samarbejde med venligboerne, som har oprettet lektiecafé på biblioteket, dette har været en succes.

Den 15. nov. Vil Tenna fra intergrationsteamet komme til møde med gruppen af venligboerne, hvor der kan afklares mange af de spørgsmål som er i forbindelse med flygtninge, bolig mv.

Der har været møde med A-plan arkitekter ifm. et projekt som hedder ”klynge landsbyer”, dette er så nyt at vi pt. ikke er sikre på om der skal arbejdes videre med dette.

Tove: Er positiv; men bruger vi en masse tid eller vinder vi.

Peter: Har visse betænkeligheder , er bange for at det ikke er muligt at gøre det i lokalområdet og der bruges en masse tid til fine visioner, som ikke kan gennemføres

Anita: Vi skal bakke op om fællesskabet.

Efter denne debat er det besluttet at vi fortsættes med projektet. Rolf og Ole er de foreløbige drivkræfter på projektet, hvor der senere kan findes flere kræfter ad hoc.

3. Meddelelser fra kasserer


4. Nyt fra arbejdsgrupper

Venlig boerne

Kollektiv trafik : Else arbejder fortsat med trafikfølgegruppen, hvor der arbejdes for muligheden med forbedring af kollektiv trafik til Præstø

Folkeskoven – naturbase mv.

Nyt fra skolebestyrelsen5. Vores synlighed – hjemmeside – facebook - andet ??

Der arbejdes pt. med en ny hjemmeside sammen med NK. I forbindelse med dette projekt får vi hjælp fra en borger, som er med i udformningen af den nye hjemmeside. 

Charlotte har oprettet en side på facebook til information af borgerne. Det skal nu fyldes noget mere ind på denne for at se om dette ”bærer frugt”


6. Tid og sted for næste møde

Mandag den 9. januar 2017 kl. 19.00 til 21.00 på biblioteket, Korskildeskolen


7. Eventuelt

Næstved kommune skal have ny affaldsplan med mere kildesortering, Ole har været til møde hvor de nye muligheder er gennemgået, og der vil komme flere informationer senere fra NK

Der er efter mødet i foråret på Menstrup kro, lavet er oplæg til ”Godt liv på landet” som er i høring.

Vi har haft Charlotte med i den følgegruppe som blev oprettet ifm. dette

Det endelige resultat af den fremtidige politik på området besluttes på kommunalbestyrelsesmødet i dec.


Referat skrevet af Ole B. Nielsen


Ole Bent Nielsen © 2017