Lokalrådsmøde 31. august 2015

Referat fra lokalrådsmøde den 31. aug. 2015


Deltagere: Lars Rugaard, Else Jensen, Anita Pedersen , Peter Thorslund, Charlotte Roest, Rolf Voetmann og Ole B. Nielsen , Hans E. Pedersen og Richard Andersen.

Afbud fra : Tove Gurresø og Anne Grete Kamilles

En borger var mødt op som tilhører.

Dette møde var et lidt uformelt møde med plads til sociale relationer, da det var henlagt til naturbasen i Folkeskoven, hvor der var tændt op i grillen til fælles hygge.


1. Godkendelse af referat fra seneste møde og dette mødes dagsorden

Referatet og dagsorden er godkendt


2. Meddelelser fra formanden

Der har været en henvendelse fra Næstved kommune vedr. synliggørelse af lokalområdet, da der i regi af Næstved kommune arbejdes med en fælles indgang til lokalområderne i Næstved kommune, hvor det er ønsket at lokalrådene beskriver deres lokalområde. Vi har haft et møde den 18. aug. , hvor der blev taget udgangspunkt i et forslag som Rolf har forfattet. Dette blev gennemgået og rettet til, på dette møde med deltagelse af Peter, Rolf, Anita, Lars, Anne Grete, Hans Erik og Ole. Anne Grete rettede i dokumentet, som efterfølgende er sendt til Rolf, inden fremsendelse til Næstved kommune. Vi har nu fremsendt vores bidrag sammen med 23 billeder. Der har dog været det problem at vi har haft for kort tid til denne proces.

Det er allerede nu muligt at se noget af det arbejde der gøres for at synliggøre lokalområderne på denne link : http://www.naestved.dk/Kommunen/LokaldemokratiBorgerinddragelse/LokalomraaderiNaestved.aspx , Hvis I har kommentarer modtager Næstved kommune meget gerne ros / ris.

Næstved Kommune har ”søsat” et projekt der hedder andedammen som der kan ses mere om på denne link: http://www.naestved.dk/Kommunen/MaerkNaestved/Naestvederdinandedam.aspx , som er et projekt under Mærk Næstved. Charlotte er med i denne arbejdsgruppe.

Der er i forbindelse med kollektiv trafik planlagt møde på Rosengården, hvor Søren Revsbæk er inviteret, Else og Rolf er tovholdere på dette møde som var den 3. sep.

Der er kommet henvendelse vedr. sammenlægning af skoledistrikter. Korskildeskolen og Fladså skolen kan sammenlægges med fælles ledelse. Fladså Lokalråd har sendt skrivelse vedr. dette og det kan komme på tale at vi sammen med Lokalråd Fladså vil forsøge at afholde et fælles borgermøde. Dette punkt er på udvalgsmøde den 7. sep. og kommer på byrådsmødet den 15. sep. Først efter denne dato kender vi det rigtige indhold som formentlig vil blive sendt i høring.

Anita og Peter er med i en gennemgang af disse forslag. Anita har stor erfaring på dette område.

3. Meddelelser fra kasserer

Ingen bemærkninger

4. Nyt fra arbejdsgrupper

Tappernøje aktivitetspark:   Ingen bemærkninger


Kollektiv trafik: Else berettede kort om det arbejde der gøres med at stikke busstrukturen sammen. Else har ikke fået nogle af sine ønsker med da det er Næstved kommune og Movia der arbejder på dette. Som omtalt andet sted i referatet er der møde med Søren revsbæk.


Tågeskovgruppen Kæmpevindmøller: Ingen bemærkninger


Folkeskoven, naturbase mv.: Ingen bemærkninger


Musik over Præstø fjord: Anne Grete fortalte at arrangementet i starten af august havde været er stor succes.


5 Næste mødes dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidste møde samt dette mødes dagsorden

2. meddelelser fra formanden

3. Meddelelser fra kasserer

4. Nyt fra arbejdsgrupper

5 Næste mødes dagsorden

6 Tid for næste møde

7. Eventuelt


6. Tid og sted for næste møde

Den 26. oktober 2015 kl. 19.00 til 21.00 på Korskilde bibliotek


7. Eventuelt

Ingen punkter under eventuelt.Referat skrevet af Ole B. Nielsen


Punkter til behandling på senere møder:

AGK: Flytning af byzone skilte mod nord i Tappernøje, så skiltet kommer til at stå nord for vejen mod Sjolte og Brøderup. Der skal udformes argumenter for hvorfor det er en god idé. Et argument kan være at der er kommet flere ”bløde trafikanter” efter åbning af Fakta. Dette har givet en større trafik området.

AGK: Tung trafik på Smidstrupvej, Cykelsti på Smidstrupvej.

Hvor kan det være ønskeligt at få cykelstier i området.

Nye tiltag i forbindelse med ændringer i planloven. Er der noget vi skal være opmærksom på ?


Ole Bent Nielsen © 2017