Lokalrådsmøde 29 august 2016

Referat fra lokalrådsmøde den 29. aug. 2016


Deltagere: Anita Pedersen, Else Jensen, Peter Thorslund, Rolf Voetmann, Lars Rugaard, Charlotte Roest

og Ole B. Nielsen

Afbud:  Anne Grete Kamilles og Tove Gurresø

Gæster : Richard Andersen, Hans-Erik Pedersen og Morten Bille


Dette møde er et lidt uformelt møde, da det er afholdt i ”naturbasen” i folkeskoven, hvor grillen var tændt, og der blev tid til en uformel snak og hygge.


1. Godkendelse af referat fra seneste møde samt dette mødes dagsorden

Referat fra seneste møde blev godkendt sammen med dette mødes dagsorden.


2. Meddelelser fra formanden

Møde med venligboerne og NK, Rebecca og Tenna. På dette møde skal der ikke tales politik; men hvordan venligboerne og  NK kan samarbejde mht. integrationen med de flygtninge vi får til området.

Efter de uheldige udtalelser i pressen omkring flygtninge, fra politikere i NK,  har vi været ude i et ”stormvejr” , Anette Brix har kontaktet os for en afklaring mht. et  borgermøde, vi har indtil videre sat dette lidt i bero.

Der er talt om at akutbilen, skal fjernes fra Tappernøje, der arbejdes på at dette ikke sker.

Der er samarbejde med Jes Warming, hvor akutbilen i dag er placeret og kontakt til regionspolitikerne.

Fladså lokalråd har lavet skrivelse til landdistrikts politikken, hvor de udtræder af følgegruppen, Charlotte er stadig med i denne gruppe. Der vil senere komme en høringsfase.

Vi vil forsøge at skabe et bedre samarbejde med Fladså lokalråd bl.a. pga. skolen

Der er indvielse af det nye Vikinge langhus i folkeskoven den 25. sep. , hvor bl.a Kårde Johannesen vil komme og fortælle historier.

3. Meddelelser fra kasserer

Der har ikke været noget siden sidt. Formanden har brugt lidt midler ifm. er par arrangementer.


4. Nyt fra arbejdsgrupper

Tappernøje aktivitetspark – Charlotte er ikke mere med i bestyrelsen, punktet tages ud efterfølgende.

Kollektiv trafik

Folkeskoven – naturbase mv. – som omtalt er der indvielse 25. sep. af  Vikinge Langhuset

Et nyt punkt her kan være Nyt fra skolebestyrelsen – Charlotte vil gerne orientere om hvad der sker


5. Vores synlighed – hjemmeside – facebook - andet ??

Det er besluttet at der oprettes en gruppe på facebook til informationer.

Der arbejdes sammen med NK om oprettelse af en hjemmeside, til synliggørelse af lokalområdet.

Der er pt. Ikke lavet et endeligt oplæg til hvad denne side skal indeholde, og hvem målgruppen er.

6. Tid og sted for næste møde

Mandag den 31. oktober 2016 kl. 19.00 til 21.00 på biblioteket, Korskildeskolen


7. EventueltReferat skrevet af Ole B. Nielsen

Ole Bent Nielsen © 2017