Lokalrådsmøde 28. september 2015

Referat fra lokalrådsmøde den 28. sep. 2015


Deltagere: Tove Gurresø, Anne Grete Kamilles, Else Jensen, Anita Pedersen , Peter Thorslund,

Rolf Voetmann og Ole B. Nielsen

Afbud fra : Charlotte Roest

Fraværende: Lars Rugaard


Dette møde er et ekstraordinært møde pga. det udsendte høringsmateriale om forslag til organisering af skolerne i Næstved kommune.


1. Besøg af Byrådet den 22. okt. 2015 kl. 17.00 til 19.00

Byrådet har inviteret sig selv til møde hos os, og vi er blevet bedt om at stå for arrangementet, hvor byrådet kan få indsigt i vores lokalområde som udviklingscenter.

Det er på mødet blevet foreslået at følgende kan være aktuelt at vise frem og efterfølgende tale drøfte hvilke ønsker vi har til styrkelse af vores lokalområde. Der er tale om Folkeskoven (naturbasen), aktivitetsparken, kornmagasinet og Musik over Præstø Fjord. Det er planen er at laves et traktement med sandwich og en vand, evt. i en ”mulepose”. AGK mener vi skal holde åbent møde efterfølgende. Lokalrådet’s møde med politikerne skal omhandle bærende stategi, hvordan kan det gøres bedre ?.

Der afsluttes evt. i bålhuset hos AGK.

Der ligger ikke noget fast på nuværende tidspunkt, da Mette Jung fra Næstved kommune, skal have møde med Rolf den 30. sep. for endelig planlægning af de ønsker som Næstved kommune har, og først efter denne dato kan vi planlægge endeligt. AGK, RV og OBN følger denne sag og planlægger sammen med NK det endelige arrangement.


2. Forslaget om ny organisering af skoler.

Næstved kommune har udsendt oplæg til høring vedr. ny organisering af skolerne med nye skoledistrikter i stedet for den nuværende organisation. Der er i den nye struktur planlagt 6 skoledistrikter.

Vi vil i lokalrådet arbejde videre med et høringsvar hvor sidste frist er den 12. nov. 2015.

I den forbindelse er der kommet en mængde spørgsmål, som vi skal tage stilling til inden vi skriver høringssvar, derfor er der her listet nogle punkter som vi skal forholde os til og argumentere for.

Som der er lagt op til i forslaget, får ledelsen en væsentlig kompetence til at flytte med resurser. Dette kan i værste fald betyde at vores lille skole udsultes og på sigt ikke vil være bæredygtig, og hvad sker der så ?


1. Som udviklingscenter bør ledelsen placeres i vores lokalområde

2. Tomme m2 på skolen, kan det gå ud over vores velfungerende børnehaver, hvor vi jo har to attraktive børnehaver som ikke må forsvinde.

3. SFO er flyttet ind på skolen, hvilket allerede nu har udnyttet en del af de ledige m2 på skolen.

4. Frygten for en udvikling med klasseoptimering, hvor der er gives mulighed for at flytte elever fra Korskilde skolen til Fladså skole og vise versa. Det skal sikres at elever på Korskilde først flyttes til Fladså efter 6. klasse.

5. Der skal sørges for at der ikke bliver en lang skolevej, hvor mange kilometer må der være ?

Dette spørgsmål er et af de svære her i vores område, hvor de jo allerede på nuværende er langt fra de yderste hjørner i skoledistriktet.

6. Navnet på den fælles skole bør være Fladså skolen, med afdelingsnavn Mogenstrup og Korskilde.


Det er på mødet besluttet af vi på vores næste møde den 26. okt. samler op på disse spørgsmål og måske andre ting der kommer op inden da, inden der laves et høringssvar.

3. Mødet i Ny Ridehus 30. sep. 2015 kl. 18.30 til 21.00

Næstved kommune har besluttet at afholde borgermøde om den nye skolestruktur.

Vi deltager på dette møde, Rolf og Ole deltager ; men alle som har mulighed for at deltage bør komme til dette møde, da der jo helt sikkert vil komme ”input” til det høringsvar som vi bør skrive.

4. Fælles Lokalrådsformands møde den. 8. okt.

Dette på blev ikke berørt pga. tidsnød, Rolf har bedt mig deltage på dette møde som referent, og jeg


5 Eventuelt

Der er ikke noget til dette punkt


6. Tid og sted for næste møde

Den 26. oktober 2015 kl. 19.00 til 21.00 på Korskilde bibliotekReferat skrevet af Ole B. NielsenOle Bent Nielsen © 2017