Lokalrådsmøde 27. april 2015

Referat fra lokalrådsmøde den 27. april 2015


Deltagere: Lars Rugaard, Tove Gurresø , Else Jensen, Charlotte Roest , Anita Pedersen , Rolf Voetmann,

Anne Grete Kamilles, Peter Thorslund og Ole B. Nielsen


1. Godkendelse af referat fra seneste møde og dette mødes dagsorden

Referatet og dagsorden er godkendt


2. Meddelelser fra formanden

Der har været afholdt fælles formandsmøde. På dette møde er det besluttet at der forfattes et fællesbrev vedr. kommune strategiplan for perioden fra 2016 til 2028.

AGK:  Politiske visioner for  ”Mærk Næstved” . Det er vigtigt at politikerne har visioner længere ud i frmetiden, også selv om det ikke er muligt lige nu. Dette er vigtigt da der ellers ikke i værste fald vil være en fremtidig udvikling. Det er vigtigt at prioritere budgetter i Næstved kommune.


Else og Rolf har været til Ædrerådsmøde på Birkebjergscenteret angående kollektiv trafik. Movia er meget tunge at flytte rundt med og bestemmer suverænt på området for kollektiv trafik, dette på trods af af Movia ejes af Regioner og kommuner i fællesskab. Ældrerådene ønsker et tættere samarbejde med lokalrådene.

Der har været afholdt møde mellem Lejerbo og kommunen angående flygtninge. De to første der skal modtages er planlagt til den 28. april, disse to flygtninge skal bo på Brøderupvej 12 , lejlighed 17 og 18. Der er pt. en føler ude mht. flere mulige lejligheder til flygtninge.

Mht. til indflytningen følger kommunen disse flygtninge tæt, bl.a. med en form for sociale viceværter.

Det er vigtigt at disse flygtninge bydes velkommen, så snart de ankommer. Rolf og Anne Grete vil følge dette tæt, og sørge for at hjælpe med de ting som vi har mulighed for.

Såfremt der er nogen som har mulighed for job til disse flygtninge kan dette koordineres med Jesper Wilsen fra Suså gården som er kontakten.


Det årlige stormøde for lokalrådene er fastsat til den 12. sep. 2015 på Rønnebæksholm. Program mv. er ikke endeligt fastlagt, og udsendes så snart det er klart. Reserver derfor denne dato, da der på disse møder altid er noget for alle. Der er også på disse møder mulighed for at mødes med de andre lokalråd og måske få nogle gode idéer til kommende aktiviteter.

Til information: Det vil ikke mere være muligt at betale med kontanter på bibliotekerne / borgerservice. Der skal fremover betales med kort.

Der er udsendt en oversigt fra DGI med gratiskurser, hvis der er noget af interesse for den enkelte, så meld jer selv til.

Ole: Jeg har tidligere deltaget, og der kommer mange gode input fra disse kurser.


3. Meddeleleser fra kasserer

Kassereren har udskrevet kontoudtog og pr. d.d. er der en beholdning på 28459,03 kr.

4. Nyt fra arbejdsgrupper

Tappernøje aktivitetspark:

Der er ansøgt om midler til dansegulv. Desværre er der kommet flere afslag på disse ansøgninger; men det arbejdes videre med disse projekter

Der afholdes byfest den 20. juni, hvor der vil være kræmmer marked mv. og mange andre aktiviteter, der er indgået samarbejde med Mikael og Katja fra Tappernøje Forsamlingshus mht. til aftensmad og andet. De vi stå for det praktiske i forbindelse med fødevare håndtering. Der er lavet aftale med ungdomsklubben om at hjælpe. Hvis nogen fra lokalrådet har mulighed for at hjælpe, så kontakt Charlotte for nærmere aftale.


Kollektiv trafik:

Flextur vil blive nedlagt i byområdet, sikkert fra 15. dec. 2015. Der skal findes en løsning i de områder som ikke har busforbindelser;  og der arbejdes på en plan for hvordan dette kan gøres, og intet er pt. fastlagt.

Der skal skelnes mellem flextur og flextrafik, flextrafik er en visiteret ordning som der ikke ændres på.


Tågeskovgruppen Kæmpevindmøller:

Møllegrupperne har slået sig sammen da det er en opgave der ikke kan løftes alene. Der har været god hjælp fra gruppen i St. Røttinge, som har været mange ting igennem i forbindelse med møllerne der, som jo er opstillet, selv om der endnu ikke er en endelig afgørelse fra natur klagenævnet.

Der er lavet en gruppe under navnet ”Møllegrupperne.dk” , som vil deltage i Folkemødet på Bornholm fra den  11. til 14 juni. De opfordrer til at der fremstilles posters og andet informations materiale som de kan bruge i forbindelse med folkemødet.


Folkeskoven, naturbase mv.:

Der afholdes igen i år skoven dag, som er den 10. maj. Programmet for dette arrangement kan ses på www.4733.dk, hvis nogen har mulighed for at hjælpe kan der altid bruges et par hænder. Kontakt Charlotte for nærmere aftale.


 


Musik over Præstø fjord:

Der vil den 8. juni være koncert i ungdomsklubben, og det vil være muligt for alle at købe billetter til dette arrangement.  Den 2. juni vil det være i børnehuset, for indskoling mv.


5. Bevilling af midler til Folkeskoven i forbindelse med etablering af vandtank

Der er fra Folkeskovens frivillig laug ansøgt om 3000,- kr. til etablering af vandtank mv. ved naturbasen, så det vil være muligt at vaske hænder mv. Disse 3000,- kr. er bevilliget. Ole giver frivillig lauget besked og beder dem sende kontonummer til kasserer for overførsel af midlerne.


6. Fælles møde med Fladså lokalråd den 20. maj 2015

Rolf har kort talt med Fladså lokalråd og er lidt i tvivl om hvad der gøres, og hvilke fælles interesser der kan være. Det er besluttes at vi kommer med vores forslag som sendes til Fladså lokalråd, og mødet om muligt afholdes hos os. Rolf og Ole arbejder videre med dette.


7. Oversigt over foreninger / bylaug i vores område

AGK har lavet en foreløbig oversigt, som der skal arbejdes videre med.

Punktet blev ikke behandlet på mødet pga. tidsnød


8. Hvad skal der til for at skabe bedre synlighed i vores område

Punktet blev ikke behandlet pga. tidsnød


9. Næste mødes dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidste møde samt dette mødes dagsorden

2. meddelelser fra formanden

3. Meddelelser fra kasserer

4. Nyt fra arbejdsgrupper

5 Næste mødes dagsorden

6 Tid for næste møde

7. Eventuelt


10. Tid og sted for næste møde

Dette møde afholdes i Naturbasen i Folkeskoven den 22. juni kl. 19.00 til 21.00 , såfremt vejret er med os. Hvis det pga. af dårligt vejr ikke er muligt vil mødet blive afholdt på Biblioteket på Korskildeskolen.

11. Eventuelt

Som omtalt under punktet Tappernøje aktivitetspark, efterlyser Charlotte hjælpere til byfesten den 20. juni. Er den nogen som har mulighed for at hjælpe så kontakt Charlotte angående dette.


Referat skrevet af Ole B. Nielsen


Punkter til behandling på senere møder:

AGK: Flytning af byzone skilte mod nord i Tappernøje, så skiltet kommer til at stå nord for vejen mod Sjolte og Brøderup. Der skal udformes argumenter for hvorfor det er en god idé. Et argument kan være at der er kommet flere ”bløde trafikanter” efter åbning af Fakta. Dette har givet en større trafik området.

AGK: Tung trafik på Smidstrupvej, Cykelsti på Smidstrupvej.

Hvor kan det være ønskeligt at få cykelstier i området.

Nye tiltag i forbindelse med ændringer i planloven. Er der noget vi skal være opmærksom på ?


Ole Bent Nielsen © 2017