Lokalrådsmøde 26. oktober 2015

Referat fra lokalrådsmøde den 26. okt. 2015


Deltagere: Tove Gurresø, Anne Grete Kamilles, Else Jensen, Anita Pedersen, Peter Thorslund,

Rolf Voetmann, Charlotte Roest og Ole B. Nielsen

Afbud fra: Lars Rugaard


1. Godkendelse af referat fra seneste møde samt dette mødes dagsorden

Seneste referat blev godkendt.

Anita havde lidt lyst om kæmpevindmøller, som var glemt i dagsorden. Dette punkt blev tilføjet.

2. Meddelelser fra formanden

Der har været borgermøde på Grønnegade om ny skolestruktur. Der ver et stort fremmøde og stor spørgelyst.

Møde med Mette Jung vedr. vores besøg af NK og politikerne. Dette er ”barberet” noget ned pga. tidsnød til at besigtige de ting som har været planlagt. Der har vores fælles formandsmøde for lokalrådene, hvor vi har været vært. Der var er fint fremmøde til dette.

Der har i forbindelse med ”Grøn Ordning” været utilfredshed med kommunikationen, dette er der fulgt op på til alles tilfredshed.

Der kommer endnu et par flygtninge den 29. okt.

3. Meddelelser fra kasserer

Der er kommet et par regninger. Peter ønsker at de sendes som mail, der sendes til alle som information, så der ikke er tvivl om hvad er betales.

4. Nyt fra arbejsgrupper

Tappernøje aktivitetspark:

Der er gang i flere ting, bl.a. aktivitetsfeltet og dansegulv. Der arbejdes videre med dette; men der er lang vej endnu mht. midler. Kornmagasinet’s bestyrelse er med i dette arbejde.

Anette som har fået prisen for årets ildsjæl i NK har doneret den pris hun har fået til aktivitetsparken

Kollektiv trafik:

Else berettede kort om status på busfølgegruppen.

Folkeskoven, naturbase mv.:

Vikingelanghuset er meget tæt på at kunne realiseres, der mangler kun få midler til dette projekt.

Der har været ønske om en ponton bro, så det er muligt at ud og se hvad der er af liv i regnvandssøen.

Der vil igen i år blive afholdt Haloween aften i skoven, dette er fredag den 30. okt. kl. 20.00


Kæmpevindmøller:

Anita har talt med Thor Tempte, som kan fortælle at møllerne ve Tågeskov og Sparresholm er sat i bero.


5 Høringssvar om ny skolestruktur

Dette punkt blev behandlet, og der blev nedskrevet stikord til et svar. Ole forsøger at skrive et høringsvar, Rolf og Anne Grete er med i dette, og der sendes først ud til lokalrådet, når der er et færdigt forslag. Det er besluttet at vi indsender vores eget høringsvar specifikt for vores område. De samlede lokalråd vil lave et høringssvar som vi tilslutter os.


6. TV øst ”Årets Landsby”

TV Øst vil komme og optage til dette den 3. nov. , der vil blive lavet aktiviteter i aktivitetsparken, og mange andre steder i området. Det er Anette og Charlotte som er tovholdere på dette.


7. Næste mødes dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidste møde samt dette mødes dagsorden

2. meddelelser fra formanden

3. Meddelelser fra kasserer

4. Nyt fra arbejdsgrupper

5 Næste mødes dagsorden

6 Tid for næste møde

7. Eventuelt


8. Tid og sted for næste møde

Den 25. jan. 2016 kl. 19.00 til 21.00 på Korskilde Bibliotek


9. Eventuelt

Det er sandsynligt at der vil komme flere flygtninge til området, og vi bør forsøge at få flere ressourcer til dette område.

Vi skal indkalde til et nyt borgermøde, hvor det skal forsøges at danne en forening ”Venligboerne Tappernøje og omegn. Lokalrådet har ikke ressourcer til at løfte den opgave alene.

Der skal tages kontakt til NK for evt. hjælp til at løfte denne udfordring.

Det skal evt. forsøges at få et fast lokale på skolen, som kan anvendes til fælles aktiviteter.

Lokalrådet ønsker meget gerne børnefamilier til området


Referat skrevet af Ole B. Nielsen

Ole Bent Nielsen © 2017