Lokalrådsmøde 20 juni 2016

Referat fra lokalrådsmøde den 20. juni 2016


Deltagere: Tove Gurresø, Anita Pedersen, Peter Thorslund, Rolf Voetmann, Lars Rugaard og Ole B. Nielsen

Delvis: Else Jensen pga. andet møde

Fraværende: Charlotte Roest og Anne Grete Kamilles


1. Godkendelse af referat fra seneste møde samt dette mødes dagsorden

Referat fra seneste møde blev godkendt sammen med dette mødes dagsorden.


2. Meddelelser fra formanden

Dette punkt er med følgende underpunkter

a) Orientring om landsby højskole kursus

Rolf har været på et højskolekursus (landsby højskolen), som var meget givende. I forbindelse med dette kursus blev der lært at anvende forskellige værktøjer for at aktivere andre – dialog osv.

Vordingborg og Fakse kommune havde flere deltagere med på denne højskole.

Rolf fortalte lidt om hvordan denne højskole var opstået.

En ting for er meget vigtigt, hvilket kom frem adskillige gange i forløbet er at vi skal vogte os for:

Ikke at gå i konkurrence med hinanden, bylaug og foreninger osv.


I forbindelse med kurset blev brugt JFK citat i en omskrevet form som er:

Spørg ikke om, hvad din landsby kan gøre for dig. Spørg i stedet om, hvad du kan gøre for din landsby

Dette citat var indledningen til en snak om hvad / hvordan vi hver især som bestyrelsesmedlem i lokalrådet kan bidrage. Der kom en mængde ting frem uden dog noget endeligt.

Der skal arbejdes mere på at få samarbejdspartnere i form af bylaug, foreninger, skole osv. , der skal også tages kontakt til vores politikere, da der er behov for dialog til udvikling af samarbejdet med lokalrådet.

Uden et samarbejde på tværs af alle grænser har lokalrådet ingen berettigelse i nuværende form.


Denne debat kom frem til tre punkter som skal gennemtænkes.

Hvad kan / vil lokalrådet tilbyde borgerne ?

Hvordan kan vi gøre det ?

Hvem kan gøre en forskel ?

Disse tre punkter skal vi have en nærmere debat om på vores følgende møde / møder. Måske der skal være et ekstra møde, hvor disse punkter er til debat.


Afholdelse af flere små uformelle møder med en ”løs” dagsorden, hvor der kan skabes flere netværk.

b) Orientering om flygtningesituationen i Tappernøje/Brøderup (Venligboerne)

Næstved kommune er i gang med at flytte flygtninge til området. NK har endnu en gang lovet at være bedre til at orientere inden de ankommer, hvilket pt. Ikke har været tilfældet og er blevet glemt i farten.

Der er en gruppe af personer som er i gang med at oprette venligboerne, og derfor er information om situationen nødvendig.


c) Orientering om boligsituationen i Tappernøje/Brøderup ( Lejerbo)

Rolf orienterede at der i Lejerbo er en dialog med NK, da det er dem der pt. Har visitationsretten. Der er i øjeblikket mange henvendelser vedr. bolig, da mange søger til området. Lejerbo vil gerne have muligheden for selv at styre ventelisterne. Lejerbo håber på at de kan få lavet disse ændringer.


d) Orientering om forløbet af byfesten.

Byfesten blev et rigtigt godt arrangement med rigtig mange besøgende, en succes for byen hvor mange aktive frivillige har deltaget i at få det til at lykkes.

Der er fra arrangørerne en stor tak til alle som har støttet op.


e) Der er kommet en ansøgning om støtte til FK Sydsjælland i forbindelse med en tur til Barcelona, for et drengehold.

Det er besluttet at støtte med 3000, - kr., kasserer sørger for at give besked og fortage det fornødne.


3. Meddelelser fra kasserer

Der har ikke været bevægelser i kassen siden seneste møde.


4. Nyt fra arbejdsgrupper

Tappernøje aktivitetspark – der er ikke kommet nyt til dette punkt

Kollektiv trafik – Else orienterede kort om status. Else skal til næste møde i trafikfølgegruppen den 6. juli

Der skal arbejdes på at få ændret så det er muligt at benytte Landflex fra vores område, i de perioder hvor der ikke er anden mulighed.

Folkeskoven – naturbase mv. – der er ikke kommet nyt til dette punkt


5. Vores synlighed – hjemmeside – facebook - andet ??

Dette punkt blev kun meget kort berørt pga. tidsmangel, dette arbejde skal fortsættes evt. kan der dannes en lille gruppe til at arbejde videre med dette emne.


6. Tid og sted for næste møde

Mandag den 29. august 2016 kl. 19.00 til 21.00 i ”naturbasen” i ”Folkeskoven. Alternativt på biblioteket såfremt vejret ikke at afholde udendørs møde.


7. Eventuelt


Referat skrevet af Ole B. NielsenOle Bent Nielsen © 2017