Lokalrådsmøde 18.april 2016

Referat fra lokalrådsmøde den 18. april 2016


Deltagere: Tove Gurresø, Anita Pedersen, Peter Thorslund, Rolf Voetmann, Lars Rugaard, Else Jensen, Charlotte Roest og Ole B. Nielsen

Afbud fra:  Anne Grete Kamilles


1. Konstituering af bestyrelse efter generalforsamling.

Bestyrelsen blev konstitueret med en lille ændring hvor Tove Gurresø blev næstformand.

Konstitueringen er som bilag til dette referat. – Bestyrelsen lokalrådet pr. 18. april 2016


2. Ny forretningsorden

Forslag til ny forretningsorden blev godkendt.

Forretningsorden er som bilag til dette referat. – Forretningsorden Lokalråd 2016 – godkendt 18.04.2016


3. Planlægning af mødedatoer for åbne lokalrådsmøder for det kommende år.

Følgende datoer er planlagt:

20. juni 2016 kl. 19.00 – 21.00 –  Biblioteket Korskildeskolen

29. august 2016 kl. 19.00 – 21.00 -  Biblioteket Korskildeskolen / alternativt Naturbasen i Folkeskoven

31. oktober 2016 kl. 19.00 – 21.00 - Biblioteket Korskildeskolen

9. januar 2017 kl. 19.00 – 21.00 - Biblioteket Korskildeskolen

13. marts 2017 kl. 19.00 – Generalforsamling –  sted og andre praktiske ting når dette er planlagt


Disse datoer kan ændres efter behov, hvis der kommer sager op som kræver det. Desuden kan der komme ekstra møder mellem disse datoer.

Det er bl.a. blevet talt om at lokalrådet skal lægge møder andre steder end på biblioteket. Dette kan f.eks. være Everdrup, Snesere, St. Røttinge mv., hvor Bylauget og andre lokale foreninger inviteres, sammen med borgerne.

Disse tiltag kan måske være med til at gøre lokalrådet mere synligt for borgerne.


4. Tid og sted for næste møde.

Næste møde er den 20. juni kl. 19.00 til 21.00 på Biblioteket Korskildeskolen


5. Lokalrådet midler.

Da lokalrådet får stillet lidt driftsmidler til rådighed fra Næstved kommune, hvor der kan være et lille overskud, er det besluttet at disse kan stilles til rådighed til almene / åbne arrangementer i lokalrådets område ( Snesere og Everdrup sogne ). Det skal besluttes på et bestyrelsesmøde, hvorvidt lokalrådet har mulighed for at støtte med beløb der er ansøgt om, eller give tilsagn om et mindre beløb, der kan være mulighed for at støtte med.

Disse muligheder skal synliggøres på lokalrådets hjemmeside, og evt. sendes til bylaug og andre lokale foreninger som kan få glæde at disse midler.


6. Støtte til Aktivitetperken´s byfest

Det er ansøgt om støtte på 2000,- kr. , det blev besluttet at dette bevilges


7. Flygtninge situationen

Rolf havde et kort indlæg til dette. Det er nu oprettet en gruppe af venligboere i Tappernøje. Der er pt. 6 personer i gruppen. Der skal snarest afholdes et møde, hvorefter denne gruppe vil være den drivende kraft i venligboerne.


8. Rolf deltagelse i Landsbyhøjskolen

Rolf har et ønske om at deltage i et kursus, som vil være til gavn for os som lokalråd fremover.

Prisen for dette kursus er 5500,- kr. , Næstved kommune er blevet forespurgt om det er muligt at finde midler til dette. Da dette kursus er meget tæt på og der er blevet holdt en plads til Rolf er det besluttet at såfremt det ikke lykkes Næstved kommune at finde disse midler, betaler lokalrådet for Rolf ’es deltagelse.

Der betales nu og lykkes det senere at få disse midler fra Næstved kommune føres disse til lokalrådets konto.


9. Kollektiv trafik.

Else arbejder fortsat på at forbedre denne, der er nu åbnet en mulighed for at få 2 dobbelt ture lørdag formiddag og 2 dobbeltture lørdag eftermiddag. På hvilke tidspunkter ? Vi skal forsøge at få svar fra borgerne for at få mest muligt ud af disse ture.


10. Hvordan kan lokalrådet gøres synligt ?

Dette er en snak der har været før uden der er kommet et rigtigt resultat ud af dette. Efter en løs snak er vi kommet frem til følgende, som måske kan gøre at mere synlige.

1. Formidle historien om lokalområdet sammen med lokalarkivet.

2. Tage kontakt til bylaug mv. , gå mere i direkte dialog med borgerne

3. Mere kontakt mellem politikere og lokalråd, dette for at skabe mere omtale

4. Pressemeddelelser så snart der er noget nyt i gang. Skal følges videre op i forløbet for ikke at blive glemt.

5. Sociale medier for at få fat i de unge som måske ikke lige får læst avisen.


11. Eventuelt

Teknisk udvalg vil gerne have et møde mht. trafiksikring mv. Rolf har været rundt i området og der er en del at tale om. Det er ønskeligt at flere fra lokalrådet kan deltage i dette møde. Charlotte er meldt sig til dette, er der andre ?


Referat skrevet af Ole B. Nielsen

Ole Bent Nielsen © 2017