Lokalrådet's arkiv


Referat fra ordinær generalforsamling den 13. marts 2017


i Tappernøje Forsamlingshus, Smidstrupvej 2, 4733 Tappernøje


Der var i alt 19 deltagere til generalforsamlingen.


Formanden bød velkommen til generalforsamlingen, og startede med at finde stemmetællere.

1.  Som stemmetællere blev Lis Nielsen og John Madsen valgt.

 

2.  Som dirigent blev foreslået Niels True, som blev valgt.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtig.

Generalforsamlingen er indvarslet hjemmesiden 4733.dk den 14. feb. 2017,

og i Ugebladet ”Nyt fra Næstved ” i uge 8 2015, seneste dato for lovlig indvarsling er derfor

20. feb. 2017


Ordet overlades herefter til formanden


3. Formandens beretning – formandens beretning findes som bilag til dette referat.

Rolf Voetmann aflagde formandens beretning for året.

Af primære sager der er arbejdet med i året er oprettelse af en gruppe ”venligboere” til at hjælpe de flygtninge som er kommet til området, der er oprettet en lekticafé på biblioteket.


Tappernøje har fået ny hjemmeside til promovering af området, denne side er blevet til vha. frivillige kræfter, hvor Søren Lynggaard har gjort et stort arbejde.


Hjemmesidens navn er http://www.maerktappernoeje.dk/ , I må meget gerne promovere denne side i jeres netværk. Hjemmesiden har fået ros af NK i forbindelse med et fælles formandsmøde for alle lokalrådene i NK.


NK har indgået et samarbejde med Boblberg.dk , dette er en hjemmeside som henvender sig til borgere som ønsker kontakt med andre ifm. fælles hobby og andet.


Der har været arbejdet med et projekt med klyngelandsbyer, dette projekt er stoppet pt. pga. manglende ressourcer; men kan evt. komme i spil igen, hvis der senere viser sig kræfter til at løse denne opgave. NK har afsat midler til at hjælp hvis der bliver aktuelt.


Byfesten i 2016 er blevet rost. Tak til de frivillige kræfter, som har gjort det muligt.

Der er indgået samarbejde med lokalråd Fladså om at skabe et netværk for at understøtte erhvervslivet. Ifm. dette er der også skabt kontakt til Næstved Erhvervsforening som støtter op om dette projekt.


NK har fundet en pulje med 150.000 kr. som er overladt til lokalrådene. Der arbejdes på at anvende disse midler til forskellige projekter.


Else Jensen har fået stor ros fra NK i forbindelse med hendes arbejde i trafikfølgegruppen.


Der var ganske få spørgsmål til formandens beretning, som blev enstemmigt godkendt.


4. Kassererens beretning

Peter Thorlund gennemgik det reviderede regnskab, hvor der i år var et overskud på 275,94 kr.

Lokarådet’s balence  pr. 31.dec. 2016 er på 31571,48 kr.


Regnskabet blev godkendt.


Der var et par kommentarer samt forslag fra Anette Borberg Jensen, som spurgte om formuen skal vokse, samt at lokalrådet på hjemmesiden synliggør at det er muligt at søge lokalrådet om støtte.

Svar på disse spørgsmål er at formuen ikke skal vokse; men det er lokalrådet der beslutter hvad midlerne kan anvendes til.

Midlerne som NK giver lokalrådet  er til drift af lokalrådet.


5. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen


6. Valg af bestyrelses medlemmer og suppleanter

På valg er følgende: Rolf Voetmann , Anne Grete Kamilles og Peter Thorslund -  som genopstiller. Anita Petersen - genopstiller ikke

Der er kommet tilsagn fra Karin Hansen, som ikke er tilstede ved mødet


Der var ikke andre kandidater som ønskede opstilling, følgende er derfor valgt til bestyrelsen:

Rolf Voetmann, Anne Grete Kamilles, Peter Thorslund og Karin Hansen


Valg som suppleanter:

Gitte Taulov Petersen ønsker ikke genvalg og Morten Bille har ikke tilkendegivet om han ønsker genvalg, og er ikke til stede.


Valg til suppleanter for et år er:

Anita Petersen og John Madsen


Valg af revisorer

Hans-Erik Pedersen genopstiller ikke, Lis Nielsen genopstiller

Forslag fra salen til ny revisor er Merete Carlsen


Til revisorer blev Lis Nielsen og Merete Carlsen valgt


7. Eventuelt

Der blev forespurgt om det evt. er muligt af Hovedvejen kan få et nyt navn.

Er det muligt?


Der skal skrives til borgerne på Hovedvejen. Såfremt dette skal gennemføres skal der dannes en gruppe, lokalrådet kan være ”tovholder” men ikke gøre det alene.


Anette Borberg Jensen: Det er vigtigt at der lyttes til borgerne, der kan evt. oprettes en facebookgruppe som en ”Ønsketank – idéer mv. ”

Svar: dette vil lokalrådet se på; men borgerne kan altid henvende sig til lokalrådet skriftligt eller via mail med ønsker.

Lokalrådet kan så være med til at nedsætte en styregruppe; men er ikke i stand til at løse opgaverne alene.


Dirigenten overlader herefter ordet til formanden som afslutter generalforsamlingen, med tak til forsamlingen for en livlig og aktiv debat.


______________________________________________

Dirigent Niels True                        Referent Ole B. Nielsen


Ole Bent Nielsen © 2017